Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 8

 

Bài 1: 

答案

ア:5  イ:2
ウエ:37  
 

 

Bài 2:

 

 

答案

オカ:37  キ:2
ク:3  ケコ:-3
サシ:-5 スセ:-6 or サシ:-6 スセ:-5
 

 

Bài 3: 

 

答案

ア:2  イ:5  
ウ:3  エ:0

オ:1  カキ:-7  

 

 

Bài 4: 

答案

ク:3

 

Các bài khác