Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 8

 

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:5 イ:2
ウエ:37 
 

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

オカ:37 キ:2
ク:3 ケコ:-3
サシ:-5 スセ:-6 or サシ:-6 スセ:-5
 

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ア:2 イ:5 
ウ:3 エ:0

オ:1 カキ:-7 

 

{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

ク:3

{dt_end}

 

Các bài khác

 

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3