Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 6

 

Bài 1: 

答案

ア:3 イ:2 ウ:4

エ:2 オ:2

カ:4 キ:2

 

 

Bài 2:

 

 

答案

クケ:-8

コサ:-5

シス:13 セソ:40 タ:2

ツ:-5 ト:10

ナに:-8

ヌネ:-9 ノハ:-8

 

Bài 3: 

 

答案

ア:2 イ:4 ウエ:-2

オ:4 

 

Bài 4: 

答案

カ:0

キク:-4

ケ:1 コ:2


 

Các bài khác