Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 5

 

Bài 1: 

答案

ア:2 イ:4 ウ:4

エ:8 カ:13

 

 

Bài 2:

 

 

答案

ク:-9 ケ:4

コ:4 サ:3

シス:ー3

 

セ:1

チ:ー13

ツ:4

トナ:-16

 

Bài 3: 

 

答案

イ:90 ウエ:21 オ:7

カ:2 キ:7 ク:7

 

 

Bài 4: 

答案

ケ:1 コ:2

サ:3 シ:2

ス:4 セ:3 ソ:5

タ:2 チ:7 ツ:5

テ:3 ト:5

ナ:3 二:4

ヌ:3 ネ:3 ノ:5

ハ:4 ヒ:3

 


 

Các bài khác

 

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật