Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 4

 

Bài 1: 

答案

ア:3 イ:2 ウ:2

エ:2 オ:3

カ:8 キ:2 ク:6 ケ:3

コ:4 サ:2

シ:3 ス:3

セ:6 ソ:2 タ:6

 

Bài 2:

 

 

答案

チ:1 ツ:2

テ:1

ト:2 ナ:2

二:1 ヌ:1

ネ:6

ノ:2 

(ハヒ:13,フへ:37) or  (ハヒ:37、へ:13)

 

Bài 3: 

 

答案

イ:20 ウエ:24

オ:1 カ:2

キ:2 ク:3

ケ:2

コ:2 サ:3

シ:4 ス:3 セ:3

ソ:2 タ:2

チツ:32

 

 

Bài 4: 

答案

 

シ:4 ス:3 セ:3

ソ:2 タ:2

チツ:32


 

Các bài khác

 

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật