Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 2

Bài 1: 

答案

アイ:-3 ウ:5 エ:2 オ:1

カ:1 キク:25

ケコ:-6 サシ:37

 

Bài 2:

 

 

答案

ス:2 セ:4

ソ:3 タ:5

チツテ:-18

 

Bài 3: 

 

答案

ア:1 イウ:ー2 エ:6 オ:1 

カ:3 キ:7 ク:2


 

Bài 4: 

答案

イウ:ー2 エ:6 オ:1 

コ:-2 サ:2

シス:14 セ:7

ソタ:-2 チ:7

ツ:1 テ:3

トナ:28 二:9


 

Các bài khác