Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 12

 

Bài 1: 

答案

ア:4 イ:2 ウ:2
エ:6
オ:2 カ:3
キ:5 ク:6
ケ:4 コ:3

 

Bài 2:

 

 

答案

アイ:-3 ウ:3 エ:3
オ:2 カ:3
キ:a ク:2
ケ:4 コサ:12 シ:2

 

Bài 3: 

 

答案

ア:2 イ:4
ウ:3 エ:5
オカキ:-18

 

Bài 4: 

答案

ク:0 ケ:1 コ:0

 

Các bài khác