Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 11

 

Bài 1: 

答案

ア:1
イ:3 ウ:2
エ:4 オ:3

 

Bài 2:

 

 

答案

カ:2 キ:1
ク:4 ケ:3
コ:7

 

Bài 3: 

 

答案

ア:1 イ:6 ウ:3
エ:3 オ:6
カ:3 キ:6
ク:2 ケ:2

 

Bài 4: 

答案

コ:4 サ:8
シ:6
ス:2 セソ:22 タチ:67
ツ:2 テト:14 ナ二:19
ヌ:3 ネ:2 ノ:3
ハヒ:19 フ:4 へ:3

 

Các bài khác