Luyện toán ryu-phương trình thức, lượng giác bài 1

Bài 1: 

答案

アイ:-5 ウ:2 エオ:-2

カ:6 キ:2

ク:4

 

Bài 2:

 

 

答案

ケコ:48 

サシ:10 スセ:48

ソ:4 タ:6

 

Bài 3: 

 

答案

ア:2

イ:2 ウ:2

エ:3 オ:2 カ:4


 

Bài 4: 

答案

ア:9 イ:3 ウ:4

エ:6 オ:2

カキ:ー3 クケ:15

コ:3


 

Các bài khác