Luyện toán ryu-dãy số, vector, hình học bài 4

Bài 1: 

答案

 
ア:2 イ:2
ウ:1 
エ:2 オ:1
カキ:2a ク:1
ケコ:4a サ:1

 

Bài 2:

 

 

答案

 
シ:1
ス:2 セ:2 ソ:1
タ:1 
チ:1 ツ:3
テ:a ト:2 ナ二:2a

 

Bài 3: 

 

答案

アイ:-1 ウ:2
エ:3
オカ:90

 

Bài 4: 

答案

キ:3 ク:3 ケ:2
コ:0 サ:1
シ:3 ス:2
セ:3
ソ:2 タ:2

 

Các bài khác