Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 25

Câu 1 : 爆発  ?  
Câu 2 : 手術  ?  
Câu 3 : 無事  ?  
Câu 4 : 回復  ?  
Câu 5 : 祈って  ?  
Câu 6 : 承認  ?  
Câu 7 : 法律  ?  
Câu 8 : 首相  ?  
Câu 9 : 大臣  ?  
Câu 10 : 報告  ?  
Câu 11 : 洋酒  ?  
Câu 12 : 瓶  ?  
Câu 13 : 破片  ?  
Câu 14 : 有無  ?  
Câu 15 : 乾杯  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.