Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 23

Câu 1 : 爆発  ?  
Câu 2 : 手術  ?  
Câu 3 : 産業  ?  
Câu 4 : 物質  ?  
Câu 5 : 貿易  ?  
Câu 6 : 存在  ?  
Câu 7 : 述べた  ?  
Câu 8 : 都市  ?  
Câu 9 : 思想  ?  
Câu 10 : 分野  ?  
Câu 11 : 人類  ?  
Câu 12 : 学者  ?  
Câu 13 : 苦手  ?  
Câu 14 : 少数  ?  
Câu 15 : 農業  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật