Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 2

Câu 1 : これは _ ですか。   
     >> Cái này là .... ạ

      
      
      
●Hướng dẫn: ・Đáp án どなた sai vì これ là chỉ vật.どなたnghĩa là vị nào,ai?
・đáp án なに sai ngữ pháp. chính xác là これはなんですか?
Câu 2 : それはノートですか。...いいえ、そうじゃありません。_ です。   
     >> Cái đó là quyển vở ạ?
Ko,ko phải vậy đâu,là .... ạ

      
      
      
●Hướng dẫn: ・ノート:chỉ đồ vật nên vế sau cũng phải chỉ đồ vật
Câu 3 : あれはだれの _ ですか。   
     >> Cái kia là .... của ai vậy ạ
      
      

      
Câu 4 : これはさとうさんの _ です。   
     >> Cái này là .... của Sato
      
      
      
Câu 5 : このかぎはだれのですか。 _ のです。   
     >> Chìa kháo này của ai vậy?
Của .... ạ
      
      
      
Câu 6 : これは _ ですか。   
     >> Cái này là .... ạ

      
      
      
●Hướng dẫn: Đáp án "なに" sai vì đúng phải là "なん":これはなんですか?
Câu 7 : それはボールペンですか、 _ ですか。   
     >> Cái đó là bút bi hay .... vậy
      
      
      

●Hướng dẫn: Câu hỏi này các bạn phải hiểu hết nghĩa câu trả lời đến biết cái gì cùng loại với bút bi
Câu 8 : これは _ のほんです。   
     >> Cái này là sách về/của  .... ạ
      
      
      
Câu 9 : あれは _ ですか。さとうさんです。   
     >> Kia là .... --> Là sato ạ
      
      

      
Câu 10 : この _ はわたしのです。   
     >> .... này là của tôi
      
      

      
●Hướng dẫn: "どなた" là thể sang trọng của "だれ"
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Các bài khác