Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 15

Câu 1 : 最近は、タバコを(___)人がだいぶ減りました。   
     >> Gần đây, người .... thuốc lá đã giảm hơn nhiều
      
      

      
Câu 2 : まちがえたら、(___)できれいに消してください。   
     >> Nếu làm sai, hãy xoá sạch bằng ....
      
      

      
Câu 3 : しつれんのいたみは身を _ けいけんしてはじめてわかるものだ。   
     >> Nỗi đau của thất tình là thứ chỉ có thể hiểu sau khi trải nghiệm .... thân mình
      

      
      
●Hướng dẫn: câu này bí quyết duy nhất để chọn đáp án đúng là biết nhiều từ vựng ( về cuộc sống).身を持つ=自分で có nghĩa là tự bản thân mình trải nghiệm ( chứ ko phải ai khác)
Câu 4 : はなしあいは行われた _ 、結局、ごういには至らなかった。   
     >> .... cuộc bàn chuyện đã được diễn ra, tuy nhiên kết cục lại không thống nhất được ý kiến
      
      

      
●Hướng dẫn: hiểu rõ thêm về ngữ pháp ものの,ものだから,ものなら
Câu 5 : 一口にぶんがくといっても、しょうせつ、詩など、いろいろな _ がある。   
     >> Dẫu nói về văn học 1 cách qua loa đi chăn nữa, thì vẫn còn có rất nhiều .... như tiểu thuyết, thơ

      
      
      
Câu 6 : 先生のおかあさまのことは、こどものころよりよく _ 。   
     >> Về chuyện của mẹ thầy thì (tôi) .... rõ từ thuở còn nhỏ
      
      
      

●Hướng dẫn:
・Mức độ khiêm nhường của các từ trên là :知る<存る<存じ上げる<存じ上げておる. Nghĩa là 存じ上げておる là mức độ khiêm nhường, tức kính trọng người khác cao nhất
Câu 7 : きょうしつは7かいですから、 _ でいきましょう。   
     >> Vì phòng học ở tầng thứ 7 nên hãy đi bằng ....
      

      
      
Câu 8 : 「きのうはどうもありがとうございました。」「いえ、 _ 。」   
     >> Chuyện hôm qua thành thật cám ơn ạ. --> Không ,....
      
      

      
●Hướng dẫn:
・Cách nói quen thuộc khi được cảm ơn: いいえ、どういたしまして。
・Hoặc có cách khác là "いいえ、やるべきことです": chuyện nên làm thôi ạ. Hoặc nếu là bạn bè : "おたがいさまだ" có qua có lại thôi mà
Câu 9 : 「このとけいは _ ですか。」「3000円です。」   
     >> Cái đồng hồ này ... vậy ạ. --> 3000 yên ạ
      
      
      
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Các bài khác