Luyện thi hán tự N5 bài 33

Câu 1 : よる  ?  
Câu 2 : 教えて  ?  
Câu 3 : 家族  ?  
Câu 4 : 旅行  ?  
Câu 5 : えいが  ?  
Câu 6 : 夕方  ?  
Câu 7 : えいが  ?  
Câu 8 : もん  ?  
Câu 9 : こえ  ?  
Câu 10 : め  ?  
Câu 11 : あたま  ?  
Câu 12 : 主人  ?  
Câu 13 : けん  ?  
Câu 14 : 野菜  ?  
Câu 15 : しつもん  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Game hán tự N5


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật