Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ cấp N5
Luyện thi hán tự N5 bài 1

Câu 1 : 先週の金曜日学校のとしょかんでレポートを書きました。 学校   
     >> (Tôi) đã viết bài báo cáo tại thư viện của trường vào ngày thứ 6 tuần trước
      

      
      
●Hướng dẫn:
・先週:せんしゅう --> Tuần trước
・金曜日:きんようび --> Thứ 6
・図書館:としょかん --> Thư viện
Câu 2 : 今晩いっしょにビールを飲みませんか。 今晩   
     >> Tối nay cùng tôi uống bia không ạ.
      
      
      

●Hướng dẫn:
・一緒に:いっしょに --> Cùng với
・飲む:のむ --> Uống
・Tìm hiểu thêm về てみる
Câu 3 : 新聞を読みます。それから、CDを聞きます。 新聞   
     >> Đọc báo, rồi sau đó nghe CD

      
      
      
Câu 4 : 学校は午後一時五十分からです。 午後   
     >> Trường học bắt đầu từ buổi chiều 1h50 phút
      

      
      
●Hướng dẫn:
・学校:がっこう --> Trường học
・一時五十分:いちじごじゅっぷん --> 10h50phút
Câu 5 : あの店で辞書を買いました。 店   
     >> Mua từ điển ở tiệm đó
      
      
      

●Hướng dẫn: 辞書:じしょ --> Từ điển
Câu 6 : 来月一人で京都へ行きますか。 一人   
     >> Tuần sau đi kyoto 1 mình

      
      
      
●Hướng dẫn:
・来月:らいげつ --> Tuần sau
・京都:きょうと --> Kyoto
Câu 7 : よる時々ビデオを見ます。 見ます   
     >> Vào buổi tối, thỉnh thoảng (tôi) xem Video
      
      
      
Câu 8 : ちょっと休みませんか。水を飲みましょう。 水   
     >> Có nghỉ 1 chút không ạ? Cùng uống nước thôi
      

      
      
●Hướng dẫn:
・休む:やすむ --> Nghỉ
飲む:のむ --> Uống
Câu 9 : 誕生日は何月何日ですか。 誕生日   
     >> Ngày sinh nhật là tháng mấy ngày mấy vậy ạ

      
      
      
●Hướng dẫn:
・何月:なんげつ --> Tháng mấy
・何日:なんにち --> Ngày mấy
・Chính xác 誕生日 đọc là たんじょうび, nhưng trong văn nói (nói đùa) thì cũng có thể nói たんじょうにち
Câu 10 : ロサンゼルスは今午前十一時です。 午前   
     >> Los Angeles thì bây giờ là 11h sáng
      
      

      
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác