Luyện thi hán tự tiếng nhật N4
Luyện thi hán tự N4 bài 5

Câu 1 : 社長   
     >> Giám đốc
      

      
      
●Hướng dẫn:
・副社長:ふくしゃちょう --> Phó giám đốc
・会長:かいちょう --> Chủ tịch (của tập đoàn)
Câu 2 : 家   
     >> Nhà
      
      

      
●Hướng dẫn: Người Nhật thường nói bằng từ thân mật hơn là うち
Câu 3 : 住んで   
     >> Sinh sống

      
      
      
Câu 4 : 山の 小さな町で、スキーの 世界大会が 開かれるそうです。 小さな   
     >> Đại hội trượt tuyết quốc tế nghe nói được tổ chức tại 1 thành phố nhỏ trong núi
      
      
      

●Hướng dẫn: phân biệt 小さいと小さな:
・小さい:tính từ (形容詞), nghĩa là nhỏ, nhưng theo cái nhìn khách quan
・小さな:liên thể từ(tính từ trước danh từ), nghĩa là nhỏ, nhưng theo cách nhìn chủ quan của người nói
Câu 5 : 世界   
     >> Thế giới
      
      

      
●Hướng dẫn: thêm : 世間:せけん --> thế gian,xã hội
Câu 6 : 大会   
     >> Đại hội
      
      
      
Câu 7 : 開かれる   
     >> Được tôt chức
      

      
      
Câu 8 : 今朝  何か へんな物を 食べたのでしょう。 おなかが すごく いたくて 気分が 悪いです。 今朝   
     >> Hồi sáng đã ăn cái gì đó lạ phải không ? --> Bụng thì đau, cảm giác thật khó chiệu

      
      
      
Câu 9 : 何か   
     >> Cái gì
      
      

      
Câu 10 : 物   
     >> Cái, vật
      

      
      
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /