Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 6

Câu 1 : のうこう   
     Θ
  
  
  
 
Câu 2 : きばん   
     Θ
 
  
  
  
Câu 3 : きふ   
     Θ
  
 
  
  
Câu 4 : しゅし   
     Θ
  
  
 
  
Câu 5 : きかく   
     Θ
  
  
  
 
Câu 6 : 爪   
     Θ
  
  
  
 
Câu 7 : 噛んで   
     Θ
 
  
  
  
Câu 8 : 眉   
     Θ
  
  
  
 
Câu 9 : 資金   
     Θ
  
  
 
  
Câu 10 : 援助   
     Θ
 
  
  
  
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Hán Tự N1 tổng hợp

Game hán tự N1