Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 4

Câu 1 : 賜る   
     Θ
 


  
Câu 2 : 研ぐ   
     Θ
  
  
  
 
Câu 3 : 唱える   
     Θ


 
Câu 4 : 嘆く   
     Θ

 
  
Câu 5 : 嘆く   
     Θ

 
  
Câu 6 : にじむ   
     Θ


 
  
Câu 7 : はげる   
     Θ 
Câu 8 : 隔たる   
     Θ


 
Câu 9 : 惚ける   
     Θ
 
  
  
  
Câu 10 : 催す   
     Θ

 
  
  
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Tổng hợp hán tự N1