Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N1
Luyện thi hán tự N1 bài 1

Câu 1 : じさ   
     Θ
  
  
 
  
Câu 2 : ていあん   
     Θ
  
 
  
  
Câu 3 : いろん   
     Θ
 
  
  
  
Câu 4 : どうりょく   
     Θ
  
  
 
  
Câu 5 : しげん   
     Θ
 
  
  
  
Câu 6 : ふかけつ   
     Θ
  
 
  
  
Câu 7 : 憧れて   
     Θ
  
  
  
 
Câu 8 : 覗く   
     Θ
  
  
  
 
Câu 9 : 濡れた   
     Θ
  
  
 
  
Câu 10 : 殆ど   
     Θ
 
  
  
  
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Tổng hợp hán tự N1