Luyện nghe tổng hợp đề ryu

cool平成 16-1                                cool平成 18-1

     

cool平成 18-2                                cool平成 22-1

     

cool平成 23-2                                cool平成 25-2

     

coolTổng hợp

                            

 
 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật