Luyện nghe ryu 速攻トレーニング phần 内容理解 bài 21-25

Bài 21: 運動神経の遺伝

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 22: 都市鉱山

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 23: エコノミークラス症候群

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 24: 土木工学

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 25: スポーツ選手に対する言葉教育

 

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật