Luyện nghe ryu 速攻トレーニング phần ポイント理解 bài 11-15

Bài 11: 単位取得

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 12: ボランティア活動

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 13: 旅行の方法

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 14: 試験の説明

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 15: 熊が出た原因

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật